Highlights fra nordisk konference for rygmarvsskadede 2017

Den nordiske konference indenfor rygmarvsskade, NoSCoS, blev afholdt i Linkøping i maj 2017, og flere faggrupper fra Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter deltog. Konferencen afholdes hvert andet år og både fagpersoner og rygarvsskadede deltager.

Det faglige program består af både workshops, oplæg og præsentationer af forskningsprojekter. Samtidig er konferencen et godt sted at møde andre behandlere fra forskellige rehabiliteringssteder i norden og udveksle erfaringer.

Fra specialhospitalets side fik vi vores faglige viden bekræftet på mange områder, men der blev også skabt indsigt i ny viden, som vi kan bruge til at optimere vores rehabiliteringsindsats.

Få her highlights fra konferencen

Guideline til fysisk aktivitet

Vi blev præsenteret for en canadisk guideline til fysisk aktivitet. Den angiver, hvad der anbefales for at forebygge hjerte/karsygdomme og følger deraf samt hvor meget, man som rygmarvsskadet bør træne sine muskler. Der skal selvfølgelig altid ske en individuel vurdering. Anbefalingen lyder på kredsløbstræning 2 gange om ugen 20 min ved moderat til høj intensitet samt styrkeog udholdenhedstræning 2 gange ugentligt.

Exoskelet

Effekten af træning med et Exoskelet er studeret i et multicenterstudie i Europa med 52 patienter med både paraplegi og tetraplegi.

Over en 8 ugers periode med træning 2 gange ugentligt sås ingen effekt ift. mindre smerte, spasticitet, bedre bevægelse i leddene eller blære/tarmfunktion, ej heller øget livskvalitet. Dog skal der laves flere studier, og der skal sammenlignes med en kontrolgruppe, før man kan konkludere noget.

Videndeling i norden

En workshop om tværfaglig vidensdeling blandt behandlere i norden har medført, at der nu er ved at blive etableret en specialiseret uddannelse. Den skal være med til at optimere den tværfaglige indsats for patienterne samt sætte fokus på fremtidig forskning ift. effekt af behandling.
Specialhospitalet vil deltage med behandlere i et tværfagligt team, når det igangsættes

Syringomyeli

En workshop om syringomyeli understregede, at målet med behandlingen er at undgå forværring, såvel kirurgisk som træningsmæssigt. Syringomyeli er en cyste med væske i spinalkanalen, som opstår hos en mindre gruppe af mennesker med en rygmarvsskade. Symptomerne kan være smerter, hovedpine,
nedsat følsomhed og kraft, som opstår som nye symptomer udover følger efter skaden.

Et foreslag lød, at der bliver skabt en centralisering af viden og behandling af syringomyeli i norden for at optimere tilbuddet til de mennesker, der får diagnosen.

Effekten af en mentorordning

En poster om et projektforløb med en mentorordning på hospitalerne i Viborg og Hornbæk blev præsenteret. Nye patienter med rygmarvsskade blev tilbudt 1-3 møder med en mentor, som selv havde flere års erfaring som rygmarvsskadet.

Patienterne skulle vurdere effekten i forhold til livskvalitet, smerter og informationstilgang ved mentorsessionerne. Resultaterne er endnu ikke opgjort, men idéen om at etablere et mentorkorps som fremtidigt tilbud er blevet positivt modtaget.

NosCos 2019 i København

Næste Noscos er i København i 2019, hvilket vi ser frem til. Vi håber, at vi kan byde nordiske fagpersoner og deltagende patienter velkommen til en præsentation af Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Artiklen har været bragt i UlykkesPatientForeningens medlemsmagasin, Livtag, 2017  og er skrevet af Line Olsson, fysioterapeut, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter