Tilbage til arbejde efter whiplash-ulykker: Hvad siger forskningen?

Vi ved, at en væsentlig del af dem, der rammes af symptomer efter whiplash-traumer, udvikler vedvarende symptomer. For mange skaber disse symptomer en række funktionsmæssige problemer i deres hverdag, som blandt andet gør, at en væsentlig andel seks måneder efter ulykken ikke er tilbage i arbejde. At returnere til sit arbejde udgør i forskningen et væsentligt interesseområde, og i denne artikel vil jeg kort introducere nogle af de artikler, der findes på området.

Af Sophie Lykkegaard Ravn, psykolog og ph.d.-studerende.

Først og fremmest er det vigtigt at gøre sig klart, at det at returnere til arbejde selvfølgelig er et vigtigt mål. For nogen vil det være et mål, man i forskningen kan bruge som udtryk for, at personen klarer sig bedre end før.

Man kan dog ikke sætte lighedstegn mellem at returnere til arbejde og helbredsmæssig bedring, da mange er nødt til at genoptage arbejdet af økonomiske årsager.

Når man kigger på den gruppe, der er returneret til deres job, kan det derfor være udtryk for mange ting – eksempelvis den måde vores system fungerer på. Derfor er det også svært at sammenligne studier fra forskellige lande, da hvert land fungerer forskelligt. Det er vigtigt at have in mente, når følgende læses.

Studierne kort fortalt

Når vi kigger forskellige studier igennem og skal opsummere dem, er der en væsentlig andel af whiplashramte, som ikke returnerer til arbejde. Det gælder særligt, når der i forskningen fokuseres på dem med mange smerter fra begyndelsen, de såkaldte højrisikogrupper.

Hvis vi fokuserer på de danske studier, har lige over en tiendedel af dem, der rammes af et whiplash-traume, fortsat arbejdsrelaterede begrænsninger efter et år.

Det gælder for mellem en tredjedel og knapt halvdelen, hvis vi fokuserer på højrisikogrupper og dem, der sygemeldes efter deres ulykke. Andelen som returnerer til arbejde er her dårligere end blandt personer, der sygemeldes på grund af andre muskelskelet-tilstande.

Hvis vi fokuserer på de danske studier, har lige over en tiendedel af dem, der rammes af et whiplash-traume, fortsat arbejdsrelaterede begrænsninger efter et år.

Et større overbliksstudie konkluderede dog det modsatte, når man sammenlignede whiplashramte med rygskadede; nemlig at whiplashramte havde en bedre retur-til-arbejde-rate.

Derudover lader det til, at der er større sandsynlighed for at returnere til arbejde, hvis man modtager behandling tidligt efter sin skade, og at hvis man returnerer til arbejde, er der større tendens til at bevare en given behandlingseffekt.

Endelig kan vi se, at der kommer større og større fokus på vigtigheden af de forventninger, man selv har til at returnere til arbejde, og hvordan disse forventninger måske aktivt kan bruges i en rehabiliteringsproces.

Hvad finder forskellige studier?

Færre returnerer efter arbejdsulykke

En kort oversigtsartikel fra 2005 gennemgår studier om personer med whiplash og rygskader, der returnerer til arbejde. Analysen beror på 71 studier, men er ikke systematisk og er af ældre dato. Studiet pegede på, at flere med whiplash end med rygskader returnerer til arbejde (95 % vs. 65 %).

Yderligere fandt forfatteren, at der er stor forskel på hvor mange, der returnerer til arbejde, når man sammenligner personer, der har skader efter biluheld med dem, der har skader efter arbejdsulykker (96 % vs. 71 %). Det indikerer, at man skal være særligt opmærksom, hvis skaden sker i forbindelse med arbejde.

Alt i alt, argumenterer forfatteren for, at 65-70 % kan forventes at returnere til arbejde. Det er dog, når alle studier kombineres og altså et skud på tværs af whiplashramte og rygskadede - og på tværs af en række forskelle i studierne.

- Athanasou, J.A. (2005). Return to Work Following Whiplash and Back Injury: a Review and Evalution. Medico-Legal Journal, 73(1), 29-33.

12 % er ikke tilbage et år efter ulykken

Danske Helge Kasch lavede i 2001 et studie blandt danske whiplash-skadede. Det viste, at 12 % helt eller delvist ikke er tilbage på arbejde eller har begrænsninger relateret hertil et år efter ulykken.

Et hollandsk studie fandt næsten det samme, nemlig at 13 % havde vedvarende arbejdsbegrænsninger efter et år. Lige efter ulykken var denne andel 59 %.

- Kasch H, Bach FW, Jensen TS (2001). Handicap after acute whiplash injury: a 1-year prospective study of risk factors. Neurology, 56,1637-1643.
- Buitenhuis J, de Jong PJ, Jaspers JP, Groothoff JW (2009). Work disability after whiplash: a prospective cohort study. Spine 2009, 34, 262-267.

Færre whiplashramte returnerer til arbejdet

I modsætning til analysen fra 2005 fandt et nyere dansk studie i 2014, at væsentligt færre whiplashramte returnerer til arbejde end personer, der er sygemeldt på grund af andre muskelskelet-relaterede tilstande. Efter to år var antallet, der returnerede til arbejde, stabiliseret i begge grupper, men på forskellige niveauer: 44 % returnerede til arbejde i whiplash-gruppen, mens 58 % returnerede til arbejde i den anden gruppe.

Forfatterne konkluderede, at personer med whiplash, der er sygemeldte, er mindre tilbøjelige til at returnere til arbejde end personer med andre muskelskelet-relaterede tilstande, som også er sygemeldte.

Dette studie fra 2014 finder altså, at færre returnerer til arbejde, end studiet fra 2001 fandt. Det skyldes formodentligt, at forfatterne bag 2001-studiet indsamlede deres informationer fra personer helt tidligt efter deres ulykke. Det vil sige, at en væsentligt andel slet ikke udviklede symptomer eller blev sygemeldt.

I et senere studie opdelte samme forfattere, som lavede studiet i 2001, whiplashramte i forskellige risikogrupper. Dette nyere studie viste, at 32 % af dem, der tidligt blev vurderet til at være i en højrisikogruppe, returnerede til arbejde efter et år. Den rate matcher således bedre det, man fandt i studiet fra 2014.

- Biering-Sørense, S., Møller, A., Stoltenberg, CDG, Holm, JW, Skov, PG. (2014). The return-to-work process of individuals sick-listed because of whiplash-associated disorder: a three-year follow-up study in a Danish cohort of long-term sickness absentees. BMC Public Health 14:113.

Hurtig behandling – hurtigere tilbage på job

Et studie fra 2007 viser, at der er større sandsynlighed for at returnere til arbejde, hvis man modtager behandling tidligt efter sin skade end hvis der går lang tid. Ligeledes undersøgte en gruppe forskere i 2017 sammenhængen mellem at returnere til arbejde og vedligeholdelse af behandlingseffekten.

De fandt, at dem, der returnerer til arbejde har større tendens til at vedligeholde deres behandlingseffekt sammenlignet med dem, der fortsat ikke er returneret til deres job.

- Adams, H., Ellis, T., Stanish, W. Sullivan, M. (2007). Psychosocial factors related to return to work following rehabilitation of whiplash injuries. Journal of Occupational Rehabilitation; 17(2), 305-315.

Forventningen om at returnere til arbejde

En anden ting, der også er fokus på i forskningen, er sammenhængen mellem forventningen om bedring og selve bedringen, hvilket der er fundet en sammenhæng mellem. Inden for den forskning, der handler om at returnere til arbejde, er dette også fundet.

Blandt andet i et studie fra 2009, som viser, at der er en sammenhæng mellem forventningen om at returnere til arbejde og hvor meget bedring, man selv vurderer, man har opnået. Det betyder, at dem, der har en positiv forventning om, at de vil returnere til arbejde, har en markant hurtigere selvvurderet bedring.

Den samme forfattergruppe har også fundet, at f.eks. depressive symptomer, laver uddannelse, lavere indkomst, og flere indledende smerter hænger sammen med en lavere forventning om at returnere til arbejde. Forfatterne argumenterer for, at man skal arbejde aktivt med disse forventninger, da deres studier peger på, at de har en direkte indflydelse på bedringsprocessen.

- Carroll LJ, Holm LW, Ferrari R, Ozegovic D, Cassidy JD (2009) Recovery in whiplash associated disorders: do you get what you expect? J Rheum

Artiklen stammer fra Livtag nr. 4 udgivet i 2017.