Træning som behandling efter whiplash

I Livtag har vi tidligere skrevet om et systematisk review, der undersøgte effekten af træning for whiplash-symptomer. På baggrund af det skrev vi, at konklusionen måtte være, at fundene var meget blandede, og at det helt generelt kunne siges, at det er bedre at holde sig aktiv end ikke at gøre det, og at yoga og kombinerede træningsprogrammer er relativt effektive, når man skal håndtere vedvarende nakkesmerter. Dog var der ikke evidens for et særligt træningsprogram, ligesom mange studier ikke viste nogen stor effekt. I juli 2017 udkom der endnu et review på området med en lidt anden vinkling. Derfor ønsker vi her kort at beskrive, hvad dette nye oversigtsstudie bidrager med.

Af Sophie Lykkegaard Ravn, psykolog og ph.d.-studerende.

Ingen effekter af træningsprogrammer

Det nye systematiske review søger at undersøge, om generel træning og aktivitet er effektivt til at reducere smerter og begrænsninger blandt personer med whiplash. Forfatterne fandt tre såkaldte højkvalitetsstudier, hvor metoden er så god, at man bør kunne stole mere på deres fund.

Disse tre studier undersøgte dog ikke kun generel træning og aktivitet, men derimod kombineret med noget andet. Der var ingen klinisk meningsfuld forskel på effekten af de omfattende træningsprogrammer, som inkluderede det, vi kalder generel træning og aktivitet, og de kontrolgrupper, man sammenlignede med, som fik markant mindre behandling.

Der var således ikke nogle signifikante langtidseffekter af disse træningsprogrammer, hvilket betyder, man på baggrund af disse studier ikke kan konkludere, at der er nogen effekt. Forfatterne konkluderer, at dette fund er anderledes end blandt andre muskelskelet-relaterede smertetilstande, og det kan indikere, at whiplash er mere komplekst.

Dette bakker også om op, set fra vores perspektiv, at sådanne behandlingsstudier skal laves anderledes fremadrettet, så man i højere grad målretter behandlingen individuelt, som man også gør det i virkelighedens verden.

One size will (probably) not fit all

Det er meget vigtigt at huske på, at ingen evidens ikke betyder, at det ikke virker – det kan bare være, det ikke er undersøgt korrekt. Det er også meget vigtigt at huske, at vi ikke alle er ens. Derfor er det meget svært at putte alle i én kasse, der skal modtage samme behandling.

Denne form for stratificering laver man sjældent i studier, der undersøger behandlingseffekt, og det kan meget vel være en af grundene til, at vi ikke ser nogen god effekt i de nævnte forskningsstudier, der tester effekten af træning blandt piskesmældsramte, simpelthen fordi ”one size does not fit all”.

Artiklen stammer fra Livtag nr. 4 udgivet i 2017.

Hvad er det nu, et systematisk review er?
Et systematisk review er en bestemt undersøgelsesmetode, hvor man på systematisk vis undersøger, hvad der findes af studier på et bestemt område. Som et led i processen, vurderes også det kvalitetsmæssige niveau af de studier, man finder.

Endelig opsummerer det systematiske review det, man på tværs af studierne kan sige om eksempelvis effekten af en given behandling. På den måde er systematiske reviews rigtig gode til at samle specifik viden og samtidig vurdere niveauet af denne viden, så man ved, hvad der er evidens for at gøre – og ofte endnu vigtigere - ikke at gøre.