Behandlingsforløb

Vi tilbyder forskellige typer af behandlingsforløb alt efter patientens behov. Læs om de forskellige muligheder her.

Et forløb på specialhospitalet starter med, at vores visitationsudvalg i Rødovre modtager en henvisning fra enten den praktiserende læge eller hospitalslæge.

Visitationsudvalget består af centerdirektøren, overlægen og repræsentanter fra det tværfaglige team.

Hører patienten til specialhospitalets målgruppe for behandling vil patienten herefter blive indkaldt til undersøgelse hos Specialhospitalets læge i enten Rødovre eller Aarhus. 

Patienten kan blive henvist til et af følgende rehabiliteringsforløb:

Ambulant tværfagligt rehabiliteringsforløb er forbeholdt patienter med problemstillinger, hvor der er behov for flere faggrupper i behandlingen.

Vi planlægger rehabiliteringsforløbet  med udgangspunkt i den enkelte patients problemstillinger.

Vi holder en indledende tværfaglig samtale, hvor mål og plan for forløbet aftales.

Til samtalen deltager patienten og eventuelt pårørende samt et team bestående af fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og socialrådgiver.Vi  udarbejder en plan for rehabilitering., som patienten får udleveret en kopi af.

Et rehabiliteringsforløb varer typisk 3 måneder. Hvis det ved evalueringssamtalen viser sig, at der er behov for at forlænge behandlingen, er der mulighed for det.

Ved forløbets afslutning holder vi en tværfaglig afsluttende samtale med patient og eventuelt pårørende, hvor resultaterne i forhold til de fastsatte mål diskuteres, og fremtidig plan for patienten fastlægges.

Der afsendes en epikrise til egen læge.

Patienten kan derefter evt. overgå til vedligeholdelsestræning.

Monofagligt ambulant rehabiliteringsforløb er for patienter, der i første omgang kun har behov for en enkelt faggruppe i behandlingen. I de forløb vil teamet af behandlere kun bestå af læge og den pågældende fagperson.

Indsatserne vil være baseret på mål, der har betydning for patienten, så det bliver meningsfyldt og motiverende. Vi udarbejder en plan for rehabilitering, som patienten får udleveret en kopi af.

Forløbet tages op på en tværfaglig konference uden patientdeltagelse, hvor der vil være mulighed for at inddrage andre faggrupper i forløbet.

Det indledende rehabiliteringsforløb vil typisk vare 3 måneder. Hvis det viser sig, at der er behov for forlængelse, er der mulighed for dette.

Der afsendes afslutningsvis en epikrise til egen læge.

Patienten kan derefter eventuelt overgå til vedligeholdelsestræning.

Hvis der er behov for fortsat vedligeholdelsestræning i handicapegnede faciliteter, kan patienten tilbydes at fortsætte i Specialhospitalets regi. Det kan foregå som selvtræning efter individuelt udarbejdet program i varmtvandsbassin, i motionscenter eller på gymnastikhold 1-2 gange ugentlig.

Nyhenviste patienter med et let fysisk handicap kan træne i specialhospitalets regi i maksimalt tre måneder efter afslutning af et individuelt rehabiliteringsforløb, derefter henvises til træning andre steder.

Et rehabiliteringsophold er et tværfagligt behandlingstilbud til specialhospitalets målgrupper.

Det er forbeholdt patienter, der enten bor i en sådan afstand til specialhospitalet, at ambulant behandling ikke er mulig eller til patienter, der har brug for en intensiveret indsats.

Formålet med et rehabiliteringsophold

Formålet med rehabiliteringsopholdet er at give patienten en tværfaglig vurdering af den samlede situation og ud fra dette - i samarbejde med patienten - at finde muligheder for fremover at forbedre eller vedligeholde nuværende funktionsniveau.

Plan for behandling

En af de første dage afholdes den tværfaglige indledende samtale. Under denne samtale planlægges det indivi­duelle program. Her fastsættes også målet med patientens ophold.

Der udarbejdes en rehabiliteringsplan, som patienten får udleveret en kopi af.

I den sidste uge afholdes den tværfag­lige afsluttende samtale, hvor effekten af opholdet evalueres.

Typer af rehabiliteringsophold

Man kan ved den indledende lægeundersøgelse blive henvist til et af følgende opholdstyper:

Behandlingsophold, varighed 3 uger

Behandlingsophold er særligt for de patienter, der kommer for første gang, og som har brug for en bred tværfaglig indsats. Der vil være afsat tid hos de forskellige faggrupper, dels til individuelle kontakter og dels til fælles gruppetræning/møder for alle deltagere på holdet.

Træningsophold, varighed 3-4 uger

Træningsophold er særligt for de patienter, der har været på ophold tidligere, og som primært har brug for træning. Der vil dog være mulighed for at inddrage alle faggrupper i det omfang, der er behov for det.

Undersøgelsesophold, varighed 1 uge

1 uges undersøgelsesophold er særligt for de patienter, der har behov for en samlet gennemgang af deres problemstillinger hos de forskellige faggrupper i et kortere samlet forløb.

Indkvartering

Specialhospitalet stiller en lejlighed med kørestolsadgang til rådig­hed for patienten og evt. ægtefælle eller hjælper. Lejligheden ligger cirka 20 meter fra Specialhospitalet.

Læs mere om lejlighederne