Rehabiliteringsforløb

Specialhospitalet tilbyder forskellige former for rehabiliteringsforløb alt afhængig af, hvilken type indsats den pågældende patient har behov for.

Et forløb på specialhospitalet starter med, at visitationsudvalget i Rødovre modtager en henvisning fra enten den praktiserende læge, speciallæge eller hospitalslæge.

Visitationsudvalget består af centerdirektøren, overlægen og repræsentanter fra de forskellige faggrupper. 

Hører patienten til specialhospitalets målgruppe for behandling vil patienten herefter blive indkaldt til undersøgelse hos Specialhospitalets læge i enten Rødovre eller Aarhus. 

Patienten kan blive henvist til et af følgende rehabiliteringsforløb:

Ambulant tværfagligt rehabiliteringsforløb er målrettet patienter med komplekse problemstillinger, hvor der er behov for involvering af flere faggrupper i rehabiliteringen.
Rehabiliteringsforløbet planlægges med udgangspunkt i den enkelte patients behov og ønsker.

Der afholdes en indledende tværfaglig samtale, hvor mål og plan for forløbet aftales. Til samtalen deltager patienten og evt. pårørende samt et team bestående af læge, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og socialrådgiver. På baggrund af patientens behov og ønsker bliver der i fælleskab udarbejdet en plan for rehabiliteringen, som patienten får udleveret en kopi af.

Et rehabiliteringsforløb varer typisk tre måneder. Hvis det ved evalueringssamtalen viser sig, at der er behov for at forlænge behandlingen, er der mulighed for dette.

Ved forløbets afslutning holder vi en tværfaglig afsluttende samtale med patient og evt. pårørende, hvor resultaterne i forhold til de fastsatte mål drøftes. Derudover lægges der sammen med patienten en fremtidig plan.

Der afsendes en epikrise til patientens egen læge.

Patienten kan derefter evt. overgå til vedligeholdelsestræning eller træning i lokalt regi.

Monofagligt ambulant rehabiliteringsforløb er målrettet de patienter, der i første omgang kun har behov for involvering af en enkelt faggruppe i rehabiliteringen fx fysioterapeut eller ergoterapeut. I de forløb vil teamet af behandlere kun bestå af læge og den pågældende fagperson. Der vil være mulighed for at inddrage andre fagpersoner undervejs i forløbet, hvis der vurderes behov herfor.

Rehabiliteringsindsatserne planlægges med udgangspunkt i den enkelte patients behov og ønsker. 

Forløbet tages op på en tværfaglig konference uden patientdeltagelse, hvor patientens forløb drøftes og hvor andre fagpersoner kan inddrages.

Rehabiliteringsforløbet vil typisk vare tre måneder, med mulighed for forlængelse, hvis der er behov for dette.

Ved afslutning af rehabiliteringsforløbet afsendes en epikrise til patientens egen læge.

Patienten kan derefter evt. overgå til vedligeholdelsestræning eller træning i lokalt regi.

Vedligeholdelsestræning på Specialhospitalet er målrettet de patienter, der efter afsluttet rehabiliteringsforløb, fortsat har behov for at træne i handicapegnede faciliteter. Dette kan foregå som selvtræning efter individuelt udarbejdet program i varmtvandsbassin, i motionscenter eller på gymnastikhold 1-2 gange ugentlig.

Nyhenviste patienter med let nedsat funktionsevne kan maksimalt træne i Specialhospitalets regi i tre måneder efter afslutning af et individuelt rehabiliteringsforløb. Derefter henvises til træning i lokalt regi.

Et rehabiliteringsophold er et tværfagligt behandlingstilbud, der er målrettet patienter, der enten bor i en sådan afstand til Specialhospitalet, at ambulant behandling ikke er mulig eller til patienter, der har brug for en intensiveret tværfaglig indsats. 

Formålet med et rehabiliteringsophold

Formålet med rehabiliteringsopholdet er at give patienten en tværfaglig vurdering af den samlede situation og ud fra dette - i samarbejde med patienten - at finde muligheder for fremover at forbedre eller vedligeholde nuværende funktionsniveau.

Plan for behandling

En af de første dage afholdes den tværfaglige indledende samtale. Under denne samtale planlægges det indivi­duelle program. Her fastsættes også målet med patientens ophold.

Der udarbejdes en rehabiliteringsplan, som patienten får udleveret en kopi af.

I den sidste uge afholdes den tværfag­lige afsluttende samtale, hvor effekten af opholdet evalueres.

Typer af rehabiliteringsophold

Man kan ved den indledende lægeundersøgelse blive henvist til et af følgende opholdstyper:

Rehabiliteringsophold, varighed 3 uger

Rehabiliteringsophold er for patienter, der har brug for en bred tværfaglig indsats eller har brug for en periode med intensiv træning og behandling. Der vil være afsat tid hos de forskellige faggrupper, dels til individuelle kontakter og dels til fælles gruppetræning/møder for alle deltagere på holdet.

Undersøgelsesophold, varighed 1 uge

1 uges undersøgelsesophold er særligt for de patienter, der har behov for en samlet gennemgang af deres problemstillinger hos de forskellige faggrupper i et kortere samlet forløb.

Indkvartering

Specialhospitalet stiller en lejlighed med kørestolsadgang til rådig­hed for patienten og evt. ægtefælle eller hjælper. Lejligheden ligger cirka 20 meter fra Specialhospitalet.

Læs mere om lejlighederne

Hent pjecen Rehabiliteringsophold - Generel information (pdf)