Forståelse af patientcentreret målsætning i tværfaglig rehabilitering

Hvordan arbejdes der i praksis med målsætning i tværfaglig rehabilitering set fra både patienters og sundhedsprofessionelles synspunkt? Det vil vores forskningsprojekt prøve at give svar på.

At fastsætte og forhandle mål – målsætning – er et væsentligt element i enhver rehabiliteringsproces. I patientcentreret målsætning fokuseres der på vigtigheden af at involvere patienter (og deres pårørende) som integrerede partnere sammen med sundhedsprofessionelle for på den måde at identificere patientens behov, værdier og forventninger til rehabiliteringsforløbet.

Hvad er formålet med projektet?

Til trods for vigtigheden af målsætning er arbejdet komplekst, og både patienter og sundhedsprofessionelle oplever, at det er svært at sætte mål i praksis. Projektet sætter derfor fokus på at etablere forskningsbaseret viden om patientcentreret målsætning til mennesker, der lever med senfølger af polio eller alvorlige følger efter ulykke, og som deltager i ambulante, tværfaglige rehabiliteringsforløb.

Formålet er at opnå større viden om målsætning i ambulant, tværfaglig rehabilitering, så patientens behov, værdier og forventninger til forløbet identificeres tydeligere. Det vil i sidste ende styrke patientens motivation, fokusere indsatsen og forbedre rehabiliteringsresultaterne.

Hvordan indsamler vi data?

Metoden er kvalitativ og data inkluderer deltagerobservationer, uformelle samtaler, individuelle og fokusgruppe-interview samt gennemgang af dokumenter. Der vil foregå en nøje observation af samspillet mellem patient, pårørende og sundhedsprofessionelle i rehabiliteringsforløbet.

I alt bliver 24 patienter og 24 sundhedspersonaler inviteret til deltagelse i undersøgelsen, og data vil blive indsamlet over en fem måneders periode.

Dataindsamlingen finder sted i samarbejde med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre og Aarhus. Deltagerne i projektet er patienter, som lever med senfølger af polio eller alvorlige følger efter en ulykke, og sundhedsprofessionelle, der arbejder i tværfaglige teams i rehabiliteringsforløbene.

Hvilke forventninger har vi til projektet?

Resultaterne fra dette projekt kan få betydning for, hvordan arbejdet med patientcentreret målsætning bedst muligt kan organiseres i klinisk praksis. Samtidig forventer vi, at projektet kan optimere inddragelsen af patienter i rehabiliteringsforløbet, og hermed være med til at forebygge komplikationer som følge af den nedsatte funktionsevne, og samtidig øge patienternes selvstændighed, funktionsevne og livskvalitet.

Projektet forventes færdigt i maj 2021.

Hvem er ansvarlig for projektet?

Projektet er et samarbejde mellem Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Aarhus Universitet og forskningsinstitutionen DEFACTUM, Region Midtjylland. Derudover har projektet modtaget støtte fra Rådet for Offerfonden og Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte ph.d.-studerende Charlotte Maria Jensen cmj@specialhospitalet.dk eller 8741 5589.