Gå til hovedindhold

Betydningen af accept i livet efter en rygmarvsskade

Forskning peger på, at accept af ens livsvilkår er forbundet med højere livskvalitet og bedre mentalt helbred. Et aktuelt ph.d.-projekt sætter fokus på, hvad det vil sige at acceptere sin rygmarvsskade, og hvilken rolle det spiller i den psykologiske tilpasning til livet efter en rygmarvsskade.

Baggrund

En rygmarvsskade rammer ofte pludseligt og skaber betydelige ændringer i stort set alle aspekter af livet, herunder fritidsaktiviteter, arbejde, relationer, personlig pleje mm.

Når livet ændrer sig drastisk fra den ene dag til den anden, er det naturligt at ville kæmpe for at vende tilbage til det liv, man havde før.

I mange tilfælde kan det være en god strategi, men der er nogle livsvilkår, som ikke umiddelbart står til at ændre. Her kan man muligvis være bedre tjent med at acceptere dem som en del af livet, fordi man dermed kan bruge sin tid og sine ressourcer på at skabe et rigt og meningsfuldt liv.

Forskningen i dette område har hidtil været et broget område, hvor forskellige forskningstraditioner har undersøgt feltet fra forskellige vinkler.

Der mangler først og fremmest en gennemgang af den tilgængelige forskning på området, og dernæst mangler der et fælles fundament med en nuanceret forståelse af acceptbegrebet, som videre forskning kan bygge videre på. Det søger vi med aktuelle ph.d.-projekt at skabe viden om.

Formål

Formålet med ph.d.-projektet er trefoldigt:
1) Skabe et systematisk overblik over forskning, som har undersøgt, hvordan accept er relateret til livskvalitet og mentalt helbred.
2) Udvikle og validere en nuanceret forståelse af acceptbegrebet.
3) Undersøge hvordan forskellige aspekter ved accept er relateret til livskvalitet.

Indhold, design og metode

For at imødekomme første formål blev der gennemført et systematisk review (litteraturgennemgang) af den tilgængelige forskning på området, og dette arbejde blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Spinal Cord i 2020.

Gennemgangen pegede på, at større accept generelt var relateret til højere livskvalitet samt lavere depression og angst. Arbejdet pegede samtidig på en række metodiske udfordringer i feltet.

Dernæst blev en nuanceret begrebsforståelse af accept udviklet på baggrund af både teoretiske og empiriske overvejelser. Denne model af accept blev valideret med både eksplorativ og konfirmatorisk faktoranalyse, og arbejdet er publiceret i tidsskriftet Journal of Rehabilitation Medicine i 2021.

Resultaterne pegede på, at accept er en kompliceret proces med flere nuancer og aspekter, som vi bør være opmærksomme på i forskningen såvel som i klinisk praksis.

Omdrejningspunktet for arbejdet med tredje formål er at undersøge, hvordan de forskellige nuancer i acceptbegrebet er relateret til livskvalitet, når man tager højde for effekten af depression og angst.

Dette arbejde er igangværende og forventes publiceret i foråret 2022.

Projektperiode

Ph.d.-projektet blev påbegyndt i august 2018 og afsluttet i april 2022.

Projektansvarlige og samarbejdspartnere

Psykolog Anders Aaby er ansat som ph.d.-stipendiat i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter med indskrivning hos Syddansk Universitet. Projektet gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet med Tonny Elmose Andersen, cand.psych.aut, ph.d., som hovedvejleder og Helge Kasch, MD, ph.d., dr.med. fra Aarhus Universitet og Sophie Lykkegaard Ravn, cand.psych., ph.d. som bivejledere.

Fondsstøtte

Projektet gennemføres med interne midler fra Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.