Gå til hovedindhold

Dine rettigheder som patient

Som patient på specialhospitalet har du en række rettigheder.

Aktindsigt, en fast kontaktperson, mulighed for at klage og meget mere. Du kan her læse om alle dine rettigheder som patient.

Adgang til din patientjournal

Ledelsen i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har givet tilladelse til, at alle ansatte sundhedspersoner, og de, som handler på disses ansvar samt fysioterapeutstuderende, har adgang til at læse og skrive i patientjournalen i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb.

Du kan dog frabede dig, at nogle sundhedspersoner får adgang til journalen.

Du kan få udleveret en kopi af din journal.

Videregivelse af dine oplysninger

Din praktiserende læge informeres om dit behandlingsforløb på specialhospitalet. Du kan frabede dig, at information videregives.

Videregivelse af oplysninger til sociale myndigheder om dine personlige forhold sker kun med dit skriftlige samtykke. Har du yderligere spørgsmål omkring dine rettigheder som patient, kan du tage kontakt til din kontaktperson på specialhospitalet eller til din regionale patientvejleder.

Kontaktperson på specialhospitalet

Alle patienter, der har et behandlingsforløb på mere end et besøg, får tildelt en kontaktperson.

Kontaktpersonen skal sammen med det øvrige personale, der er involveret i behandlingen, være med til at sikre, at behandlingsplanen bliver fulgt.

Desuden skal kontaktpersonen sørge for, at du får information og bliver inddraget i hele forløbet.

Ved tvivlsspørgsmål om behandlingsforløbet kan du altid rette henvendelse til din kontaktperson.

Mulighed for at klage

Du har mulighed for at klage og få erstatning.

Er der forhold, som du ønsker at klage over i forbindelse med behandling eller rådgivning, opfordres du til personligt at henvende dig eller skrive til ledelsen af specialhospitalet, centerdirektør Britta Quistgaard bgq@specialhospitalet.dk eller direktør Philip Rendtorff pre@ulykkespatient.dk.

Herefter vil du blive tilbudt en samtale om forløbet.

Styrelsen for patientklager

Vil du indgive en skriftlig klage over undersøgelse, pleje og behandling, indhold i din journal, utilstrækkelig information eller overtrædelse af dine øvrige rettigheder som patient, kan du henvende dig til Styrelsen for patientklager.

Klager skal være indgivet til styrelsen senest to år efter, at du er blevet bekendt med det forhold, du vil klage over, og senest fem år efter behandlingen fandt sted.

Læs mere på Styrelsen for patientklagers hjemmeside

Patienterstatning

Påføres du i forbindelse med en undersøgelse eller behandling en skade, kan du søge erstatning via Patienterstatningen.

Skaden skal anmeldes senest tre år efter, du har fået kendskab til skaden og senest 10 år efter, skaden er sket.

Du kan kontakte din kontaktperson eller regionernes patientvejledere, hvis du har brug for hjælp eller vejledning til at klage eller søge erstatning.

Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside

Patientvejleder

Som patient eller pårørende har du mulighed for at søge yderligere information og vejledning hos Regionssygehusenes patientvejledere.

Patientvejlederen kan for eksempel hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til frit sygehusvalg, ventetider, aktindsigt, informeret samtykke eller til klageveje. Derudover kan patientvejlederen hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om private hospitaler og klinikker.

Patientvejlederen kan også være med til at løse misforståelser mellem dig og personalet på specialhospitalet.

Læs mere om patientvejledere på Region Hovedstadens hjemmeside

Tolkebistand

Du kan få tolkebistand, hvis sundhedspersonen/socialrådgiveren skønner, at det er nødvendigt for dit behandlingsforløb. Hvis du har opholdt dig i Danmark mere end tre år, vil du blive opkrævet et gebyr for tolkning af regionen.

Hvis du har mistet evnen til at lære dansk som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du blive fritaget for gebyr. Dette kræver dog en lægeerklæring.

Hent pjece om patientrettigheder (pdf)

Hjælp til transport

Læs om transport og kørselsgodtgørelse