Lars Uhrenholt: Derfor forsker jeg

Specialhospitalet for Polio- og UlykkesPatienter har nedsat et forskningsråd, som spiller en stor rolle i specialhospitalets forskningsudvikling. Vi har bedt rådets medlemmer svare på nogle spørgsmål om, hvad de brænder for i deres forskning. Dette er fjerde portræt i serien.
Lars Uhrenholt, 50 år, kiropraktor og ph.d. i medicin

Hvor er du i øjeblikket ansat?

Jeg har en deltidsstilling som lektor på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, hvor jeg har været tilknyttet siden 2002. Instituttet er et af tre retsmedicinske institutter i Danmark og varetager bl.a. forskningsbaseret myndighedsbetjening for flere politikredse i Jylland, undervisning af medicinstuderende og forskning.

Desuden arbejder jeg som privatpraktiserende kiropraktor i egen praksis i Aarhus med særligt fokus på akutte og kroniske rygskader efter f.eks. trafikulykker og sportsskader

Hvad forsker du i, og hvorfor synes du, det er vigtigt?

Mit primære forskningsområde er trafikmedicin – særligt med fokus på traumer til og personskader i rygsøjlen, nakken og hovedet. I mange år har jeg beskæftiget mig med whiplashtraumet og de deraf afledte skader. I 2007 forsvarede jeg min ph.d. omkring mikroskopiske skader i nakkens led efter alvorlige trafikulykker og en stor del af min efterfølgende forskning har berørt dette område.

Jeg synes især, det er vigtigt, at vi får udviklet en bedre diagnostik af de ofte meget komplekse former for personskader efter ulykker. Et godt kendskab til de traumemekanismer, der ligger til grund, og en bedre forståelse af de mange forskellige læsionsformer, der findes efter trafikulykker, vil forbedre vores muligheder for mere præcis diagnostik, behandling og vejledning til glæde for de tilskadekomne.

Kan min forskning bidrag hertil vil jeg være mere end tilfreds.

Hvordan kan din forskning komme mennesker, der har været ude for en ulykke, til gavn?

En forudsætning for, at mine forskningsresultater kan gavne andre er, at den viden, jeg erfarer og indsamler, bliver bragt videre. En god forskningsbaseret formidling af relevant viden er brugbar for de fleste mennesker, der er berørt af skader efter trafikulykker.

Af samme grund har jeg gennem årene publiceret forskningsresultater i internationale tidsskrifter og på kongresser for forskere og klinikere, men også givet foredrag for interesserede patientforeninger og andre grupper. Jeg tror, alle forskere håber på, at den viden, de indsamler, kan bidrage til forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter.

Hvad håber du at kunne bidrage med i forskningsrådet?

Som medlem af forskningsrådet håber jeg at kunne have positiv indflydelse på specialhospitalets langsigtede forskningsplaner og udvikling. Særligt gennem min videnskabelige og kliniske baggrund inden for det trafikmedicinske felt, herunder især whiplashskader, håber jeg at kunne bidrage relevant til forskningsrådets arbejde.

Ud over det er en ære at være inviteret til at sidde i forskningsrådet, så tror jeg, arbejdet giver mig yderligere indsigt i rådsarbejde og forskningspolitiske beslutningsprocesser. Desuden er det en fantastisk mulighed for at netværke med dygtige forskere og specialhospitalets ledelse. 

Denne artikel, skrevet af Lars Uhrenholt og blev trykt i UlykkesPatientForeningens medlemsmagasin, Livtag, i 2020