Specialiseret tværfaglig rehabilitering

Vi hjælper patienterne til at bruge de muligheder, de har for at skabe et godt liv efter en alvorlig sygdom eller ulykke.

Specialhospitalet har mere end 70 års erfaring med specialiseret tværfaglig rehabilitering til personer med en svær fysisk funktionsnedsættelse som følge af polio eller ulykkesskade, og har dermed et særligt kendskab til de problemer, det giver at leve med en funktionsnedsættelse. Følgerne kan omfatte både fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder.

Specialiseret rehabilitering er en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i patientens samlede livssituation og er et samarbejde mellem patient, evt. pårørende og fagpersoner, hvor timing og faglig koordination er afgørende. Målet er, at patienten opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig livskvalitet.

Specialiseret rehabilitering involverer forskellige fagpersoners indsats og kan være alt fra fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog, diætist, sexolog og speciallæge. Fælles for dem alle er, at de har stor specialviden inden for et område og de modtager hyppig supervision og indgår løbende i kompetenceudvikling.

Derudover driver Specialhospitalet en række forskningsprojekter i huset i samarbejde med Syddansk- og Aarhus Universitet, som er målrettet patientmålgrupperne og rehabiliteringsindsatserne.

Specialhospitalet har særligt udstyr og træningsfaciliteter, som er målrettet personer med svære fysiske handicaps og som kræver specialkompetencer at anvende.

Målrettet og tidsbestemt forløb

Rehabiliteringen er målrettet og tidsbestemt og bygger på patientens hele livssituation, og det er samarbejdet mellem patient, pårørende og fagpersonerne, som danner baggrund for den koordinerede indsats.

Måske livslangt behov

Da størstedelen af de patienter, der henvises til specialhospitalet, har en varig nedsat fysisk funktionsevne, kan der være livslangt behov for rehabiliterende indsatser.

Efter afslutning af det indledende rehabiliteringsforløb, kan patienten med en gældende henvisning henvende sig til vores faggrupper, hvis der opstår nye problemer. Herefter vurderes, om der er behov for et nyt tværfagligt rehabiliteringsforløb, eller om der er behov for en enkeltstående rehabiliteringsindsats.

Koordinering med patientens læge

Specialhospitalet er vant til at koordinere rehabiliteringsindsatsen både internt i hospitalets tværfaglige faggrupper og eksternt med patientens egen læge, hospitalsafdelinger, kommuner med flere.

Behandling på specialhospitalet er gratis for lægehenviste patienter.